Faculty Advisors

  • B.Tech. EP (2021): Dr. Mayukh Pahari
  • M.Sc. (2021): Dr. Nithyanandan Kanagaraj
  • Ph.D. (2021): Dr. Anupam Gupta
  • B.Tech. EP (2020): Dr. Kiritkumar Makwana
  • M.Sc. (2020): Dr. Shubho R Roy
  • Ph.D. (2020): Dr. Manish K Niranjan